ประวัติความเป็นมา/ที่ตั้ง
ชื่อสถานศึกษา  :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลาปาก
ที่ตั้ง/การติดต่อ    ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 193  หมู่ที่ 1 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม   ๔๘๑๖๐
                            โทร ๐๔๒-๕๘๙๐๙๕  โทรสาร ๐๔๒-๕๘๙๐๙๕
                            E-mail  hsm.papak@gmail.com
                            Website : http://ksnplapak.com/
                            fanpage : https://www.facebook.com/a.hadrasa?fref=ts
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนพนม
ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา  เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐  เดิมศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปลาปาก  เป็นศูนย์ประสานงานเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๓๐  โดยอาศัยเช่าบ้านของชาวบ้านในเขตบ้านปลาปาก หมู่ที่ ๒  ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เป็นอาคารสำนักงาน โดยมีนายวีระกุล  อรัญยะนาค ทำหน้าที่ผู้ประสานงานอำเภอปลาปากและมีครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนครบพื้นที่ คือ  ๘  คน  ๘  ตำบล
ปี พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๖ ศูนย์ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปลาปาก  ได้ย้ายจากบ้านเช่ามาตั้งสำนักงานอยู่ที่อาคารห้องพัสดุที่ว่าการอำเภอปลาปาก ราวประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๖   ได้งบประมาณก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอปลาปาก
ปี พ.ศ.  ๒๕๓๗ ประมาณเดือนมิถุนายนได้ย้ายจากอาคารพัสดุที่ว่าการอำเภอมาอยู่ร่วมกันกับห้องสมุดประชาชนอำเภอปลาปาก  จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ปี พ.ศ.  ๒๕๔๐   นายภักดี  คงปาน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปลาปาก และได้รับงบบริจาคจากนักเรียน
-นักศึกษา  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า  บริจาคสมทบทุนก่อสร้างอาคารสำนักงาน  ภายในบริเวณเดียวกันกับห้องสมุดประชาชน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ย้ายสำนักงานลงมาอยู่อาคารสำนักงานใหม่ ภายในบริเวณเดียวกันกับห้องสมุดประชาชน จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ นายปราชญ์  แขวงเมือง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปลาปาก
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนภารกิจหน่วยงานใหม่และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๕๑ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม  ๒๕๕๑สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงประกาศให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุกแห่งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ตั้งแต่วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๑ เป็นต้นมา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตามการประเมิน ๕ มาตรฐาน คะแนน  ๓.๐๗ มีคุณภาพระดับดี
           - วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒  นางพิชญ์สินี  ปาพรหม ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลาปาก จนถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๔ ได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๖ มาตรฐาน ๒๗ ตัวบ่งชี้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ ผลการประเมินภาพรวม อยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย ๔.๑๓) จากสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม    
ปี ๒๕๕๕ ได้รับสนับสนุนงบประมาณบริจาคจาก นักศึกษา กศน. ภาคีเครือข่าย ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ (อาคารสำนักงานกลาง) และกศน.ตำบลปลาปาก
ปี ๒๕๕๖ ได้รับสนับสนุนงบประมาณบริจาคจาก นักศึกษา กศน. ภาคีเครือข่าย ในการก่อสร้างอาคารศูนย์อาเซียนศึกษา
             - ได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๖ มาตรฐาน ๒๗ ตัวบ่งชี้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผลการประเมินภาพรวม สถานศึกษามีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๙๒.๔๘ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก จากสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตามการประเมิน ๓ กลุ่ม ๑๒ ตัวบ่งชี้ ผลรวมคะแนนการประเมินของทุกตัวบ่งชี้ ๘๗.๖๖ ระดับคุณภาพ ดี     
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐  นางพูลทรัพย์  เตินเตือน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลาปาก
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๙ มกราคม  ๒๕๖๐ นางพิชญ์สินี  ปาพรหม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธาตุพนม ย้ายมารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลาปาก
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายขีปนาวุธ  สีเขียว ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลาปาก    กศน.อำเภอปลาปากมีเนื้อที่ทั้งสิ้น  ประมาณ ๑ ไร่    โดยมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้   
             ทิศเหนือ        ติดเขตอำเภอเมืองนครพนม
             ทิศตะวันตก     ติดเขตอำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
             ทิศใต้            ติดเขตอำเภอนาแก  อำเภอวังยาง
             ทิศตะวันออก   ติดเขตอำเภอเมืองนครพนม

 

ลักษณะภูมิอากาศ   ภูมิอากาศในเขตอำเภอปลาปาก  แบ่งออกเป็น  ๓  ฤดู  คือ
                  ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม มีอากาศร้อนอบอ้าว
                  ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน  มีฝนตกชุก
                  ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์  อากาศหนาวเย็นถึงหนาวจัด แห้งแล้งและมีลมพัดแรง
การปกครอง อำเภอปลาปาก  แบ่งการปกครองออกเป็น  ๘  ตำบล  ๘๕  หมู่บ้าน  ดังนี้
                 ๑. ตำบลปลาปาก         ๑๖      หมู่บ้าน
                 ๒. ตำบลหนองฮี           ๑๒      หมู่บ้าน
                 ๓. ตำบลกุตาไก้            ๑๒      หมู่บ้าน
                 ๔. ตำบลนามะเขือ         ๑๑      หมู่บ้าน
                 ๕. ตำบลโคกสูง            ๑๐      หมู่บ้าน
                 ๖. ตำบลมหาชัย             ๘      หมู่บ้าน
                 ๗. ตำบลโคกสว่าง           ๘      หมู่บ้าน
                 ๘. ตำบลหนองเทาใหญ่      ๘      หมู่บ้าน