วิสัยทัศน์สถานศึกษา
           ผู้เรียนและผู้รับบริการ มีความรู้  มีคุณธรรม  ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์สถานศึกษา 
          มีน้ำใจ  
 เอกลักษณ์สถานศึกษา
         ยึดมั่นคุณธรรม
พันธกิจสถานศึกษา
        ๑.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        ๒.จัดการศึกษาต่อเนื่อง
                 -การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
                 -การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
                 -การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                 -ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
        ๓.จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
        ๔.ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา