วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ กศน.อำเภอปลาปาก โดยนายขีปนาวุธ สีเขียว ผอ.กศน.อำเภอปลาปาก ได้มอบหมายให้ นางอักษร คำถา ตำแหน่ง ครู  นายวัลล์ลพ จวงจันทร์ นายพูลสวัสดิ์  คำถา  นางจินตนา  วาชัยยุง  ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  ร่วมเป็นวิทยากรประจำฐานให้ความรู้กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ลูกเสือไทย ตามโครงการงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดีรวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม