คณะครู กศน.อำเภอปลปาก เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายใน
การจัดการเรียนการสอน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ในวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมมิคาเอล อำเภอเมืองจังหวักนครพนม